Κυριακή 21 Αυγούστου 2011

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ


Η παράταξή μας έχει πάρει σαφή θέση στο πρόσφατο παρελθόν σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και το κόστος που αυτή συνεπάγεται. Το ζητούμενο είναι η ασφαλής και δωρεάν μεταφορά των μαθητών να συνεχίσει να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις για τους δήμους και κατ’ επέκταση για τα λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση μέσω εγκυκλίου του αρμόδιου υπουργείου έχει ήδη διαμορφωμένη αντίληψη για το ποιος θα πληρώσει, αφού αναγνωρίζει ότι  ευθύνη του κράτους είναι να καλύψει ένα μόνο μέρος της δαπάνης. Το υπόλοιπο θα καλυφθεί από τους ίδιους τους δήμους, ενώ στόχος είναι στο άμεσο μέλλον να μεταφερθεί πλήρως το κόστος στους δημοτικούς προϋπολογισμούς. Επειδή δεν επιθυμούμε να διευκολύνουμε την πολιτική της κυβέρνησης και στόχος μας παραμένει η δωρεάν μετακίνηση μαθητών από δημόσιο ενιαίο φορέα συγκοινωνιών – που εξάλλου θα αποτελούσε μία πολύ πιο οικονομική λύση συγκριτικά με τις δεκάδες συμβάσεις που θα υπογραφούν με ιδιώτες παρόχους του μεταφορικού έργου – καταψηφίζουμε την πρόταση της δημοτικής αρχής να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός με πρόβλεψη κονδυλίου για τη σχετική αρμοδιότητα.

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης Σαρωνικού σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης των λυμάτων


Η Λαϊκή Συσπείρωση με βάση τη συνολική επεξεργασία που έχει κάνει σε περιφερειακό επίπεδο για το θέμα της αποχέτευσης, τοποθετήθηκε δημόσια στην πρόσφατη σύσκεψη της Φώκαιας (24.7.2011) για το σχετικό ζήτημα. Η πρώτη και κύρια προϋπόθεση που θέτουμε, για να προκύψει ένα τέτοιο έργο υποδομής, ολοκληρωμένο, τεχνικά άρτιο και χωρίς οικονομική επιβάρυνση των δημοτών, είναι η σχεδίαση και υλοποίησή του από ενιαίο δημόσιο φορέα διαχείρισης υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων, στη βάση ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου. Ένα τέτοιο σχέδιο προφανώς θα υπερβαίνει τους διοικητικούς περιορισμούς που δημιουργεί η σημερινή λογική της διαχείρισης του προβλήματος από τον κάθε Δήμο ξεχωριστά και θα αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά το ζήτημα της χωροθέτησης των ΚΕΛ, μιας και ένας μεγαλύτερης κλίμακας σχεδιασμός α) διαθέτει περισσότερες εναλλακτικές, β) δεσμεύει αθροιστικά μικρότερη έκταση (σε σύγκριση με τα πολλά και μικρά ΚΕΛ), γ) εξασφαλίζει ασφαλέστερους όρους  λειτουργίας,  δ) διευκολύνει την επίτευξη της τριτοβάθμιας επεξεργασίας, ε) διευκολύνει την κατασκευή και λειτουργία του απαραίτητου δικτύου αγωγών άρδευσης, λόγω του συγκριτικά πιο περιορισμένου αριθμού σημείων  εισαγωγής  στο  γενικό  δίκτυο  άρδευσης. Γενικά, η σύνδεση της διαχείρισης των λυμάτων με την ανάπτυξη προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων, είναι αδύνατη χωρίς το στοιχείο του κεντρικού σχεδιασμού, που θα λάβει υπόψη τις παραγωγικές δυνατότητες που υφίστανται στην Αττική.
Οι διαδοχικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, άφησαν χωρίς υποδομές αποχέτευσης το 90% περίπου της Αν. Αττικής, παρότι πέρασαν από τα χέρια τους πακτωλοί χρημάτων οι οποίοι κατέληξαν σε έργα ωφέλιμα καταρχήν για το κεφάλαιο (οδικοί άξονες, αεροδρόμιο, ολυμπιακά έργα), αδιαφορώντας για την κατασκευή κοινοφελών υποδομών. Στόχος της πολιτικής του κεντρικού κράτους σήμερα είναι τα  έργα, «που δεν παίρνουν αναβολή» λόγω των οξυμένων συνεπειών τους, να εξασφαλίζουν τη δημιουργία νέου  πεδίου  κερδοφορίας  για  τους  επιχειρηματίες  που  θα  εμπλακούν  στην  κατασκευή και λειτουργία τους. Εδώ έρχονται να προστεθούν και οι ευθύνες των δήμων και φυσικά και της δημοτικής αρχής του δήμου Σαρωνικού, που δεν έθιξε ποτέ και πουθενά την υποχρέωση του κράτους να χρηματοδοτεί ολοκληρωμένα την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, τριτοβάθμιου καθαρισμού λυμάτων και εγκαταστάσεων αξιοποίησης υγρών και στέρεων προϊόντων του ΚΕΛ. Αποδέχθηκε τη μετάθεση ευθύνης και την ανάληψη της αντίστοιχης αρμοδιότητας που θα εκχωρηθεί κατά την εκτίμησή μας στους επιχειρηματίες των κατασκευών, αφού με τα ανεπαρκή κονδύλια των ΕΣΠΑ, θα επιβληθεί ως αναγκαία η διείσδυσή τους στη λειτουργία αυτών των υποδομών.
Ανακεφαλαιώνοντας, η Λαϊκή Συσπείρωση διαφωνεί ριζικά με τον υπάρχοντα σχεδιασμό της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή του Σαρωνικού και φυσικά με τις προτάσεις χωροθέτησης του ΚΕΛ που απορρέουν από αυτόν. Εξάλλου, η όλη συζήτηση για τη χωροθέτηση στη θέση «Γερακίνα» της Φώκαιας, επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας, ότι χωρίς κατ’ουσίαν περιφερειακό σχεδιασμό που να περιλαμβάνει ενιαία όλες τις φάσεις του έργου, η τελική λύση γίνεται αναγκαστικά λύση ανάγκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι’ αυτό το λόγο δεν συμμετείχαμε εξ’αρχής στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή, γι’ αυτό το λόγο δεν συναινούμε ούτε στην επιλογή της «Γερακίνας». Επιμένουμε στην ανάγκη κεντρικού και περιφερειακού σχεδιασμού που θα υλοποιείται από  ενιαίο δημόσιο φορέα. Ο Φορέας αυτός θα αξιοποιεί το σύνολο των υδάτινων πόρων αλλά και των υγρών προϊόντων των ΚΕΛ με αγωγούς μεταφοράς για την χρησιμοποίηση τους για άρδευση, πυρόσβεση και, υπό προϋποθέσεις, εμπλουτισμό του υδροφόρου  ορίζοντα, αποφεύγοντας την απώλειά τους στη θάλασσα. Ταυτόχρονα θα ελέγχει αυστηρά τις εκροές των βιομηχανικών αποβλήτων που πρέπει να καθαρίζονται με ευθύνη και δαπάνη των επιχειρήσεων ώστε να μην αναμειγνύονται με τα αστικά λύματα. Καλούμε   τους   φορείς   του   λαϊκού   κινήματος   να   διεκδικήσουν   την   κατασκευή ολοκληρωμένου  συστήματος  αποχετευτικών δικτύων, μονάδων τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων και εγκαταστάσεων αξιοποίησης των προϊόντων των ΚΕΛ, που θα καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφορία του κεφαλαίου. Ο αποκλεισμός των επιχειρηματιών από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέτευσης
και  επεξεργασίας  λυμάτων  είναι  απόλυτα  επιβεβλημένος.  Η  επικράτηση  της  κερδοσκοπικής λογικής  μέσα  από  τις  Συμπράξεις  Δημόσιου  Ιδιωτικού  Τομέα  (ΣΔΙΤ)  ή  μέσα  από «Συμβάσεις Παραχώρησης» θα επιβαρύνει τη Δημόσια Υγεία, το Περιβάλλον, και τα οικονομικά των λαϊκών οικογενειών  με τα υπέρογκα μηνιαία τέλη αποχέτευσηςΟ αγώνας για να είναι αποτελεσματικός  πρέπει να ενταχθεί στην γενικότερη λαϊκή πάλη για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης. Υπό αυτό το σκεπτικό μπορεί να αποφύγει την παγίδα του «τοπικισμού» που σε ανάλογες περιπτώσεις έχει αξιοποιηθεί για να αποπροσανατολίσει τη διαμαρτυρία από το αίτημα σύγχρονων, ασφαλών δημόσιων και δωρεάν υποδομών.